Logo

 

Soveltavat opinnot

Soveltavat opinnot ovat opintokokonaisuuksia, joissa keskitytään eläinten oppimisen ja kouluttamisen teorian soveltamiseen johonkin tiettyyn harrastuslajiin tai työtehtävään.

Opinnot voivat koostua perusosasta ja syventävästä osasta tai keskittyä suoraan syventävään osaan. 

Perusosan aikana keskitytään keskeisten oppimispsykologian käsitteiden haltuunottoon ja niitä käsitellään ko. lajin tai työtehtävän näkökulmista käsin. Perusosan käytännön koulutuksen tehtävissä keskitytään käytöksiin, jotka ovat keskeisiä ko. lajin tai työtehtävän kannalta sen sijaan, että opiskelijat saisivat vapaasti valita koulutettavat käytökset.

Syventävän osan aikana syvennetään teoriaa ja keskitytään enenevissä määrin käytännön koulutuksen sovelluksiin.

 

 

Nosework-kouluttajan syventävä opintokokonaisuus (15 op)

Nosework on lajina vaativa, sillä siinä yhdistyvät koirien kouluttamisen ja hajujen käyttäytymisen ymmärtäminen erilaisissa olosuhteissa. Lisähaastetta tuovat koirien vaihteleva koko ja eri yksilöiden vaihteleva käyttäytyminen. Lajin sääntöjen tuntemus on sekin oleellinen osa kouluttamista. Eikä tässä vielä kaikki. Kun ohjataan ja valmennetaan koirakoita lajin pariin, tulee huomioon ottaa myös koiran ohjaaja/omistaja tietoineen ja taitoineen.

Suomen Eläinkoulutuskeskus ja Heiluva Häntä koira- ja kissakoulu ovat yhteistössä räätälöineet vuoden mittaisen opintokokonaisuuden, joka on suunnattu henkilöille, jotka haluavat lisätä osaamistaan noseworkin valmentajina/kouluttajina.

Koulutuksen pääsyvaatimuksina ovat 

  • noseworkin koekokemus (väh. 1-lk) tai vastaava muu hajutyöskentelyn kouluttaminen tai koetoimitsijakokemus (nosework-kokeissa) 

  • eläintenkouluttaja (AT) tai vastaava koulutus (esim. Eläinkoulutuskeskuksen perusopinnot)
     

Koulutus alkaa kuukauden mittaisella itsenäisesti suoritettavalla kertausjaksolla, joka käsittelee eläinten oppimista ja kouluttamista, sekä koirien elekieltä. Tämän jälkeen alkaa jakso, joka koostuu 10 lähiopetuspäivästä ja kahdesta (2) etäpäivästä. Lopputyössä osaaminen osoitetaan ohjaamalla omaa ryhmää, sekä järjestämällä epävirallinen, pienimuotoinen koe.

 

EI ALKAVIA KOULUTUKSIA TÄLLÄ HETKELLÄ.
KS. Hajutyöskentelyn syventävät opinnot, jotka käynnistyvät elokuussa 2024.


Suojelu- ja voimankäyttökoirien kouluttamisen opintokokonaisuus (25 op)


Palkkioiden hallintaan perustuva koulutustapa suojelu- tai viranomaisten voimankäyttökoirien koulutuksessa edellyttää sekä koiran ohjaajalta että harjoitusavustajalta (maalimieheltä) koiran lajityypillisen käyttäytymisen ymmärtämisen lisäksi tietoa eläinten oppimisen ja kouluttamisen teoriasta ja taitoa soveltaa sitä käytäntöön. Koiran ohjaajalla on erittäin suuri rooli ja vastuu koiran pohjataitojen rakentamisessa ja varsinaisten suojeluharjoitusten suunnittelussa yhdessä harjoitusavustajan kanssa. Suojelu- ja voimankäyttökoiran kouluttaminen on tiimityötä koiran, sen ohjaajan ja harjoitusavustajan välillä.

Suomen Eläinkoulutuskeskus ja K9 Consulting ovat yhteistyössä räätälöineet opintokokonaisuuden, joka on suunnattu suojeluharrastajille (koiranohjaaja) ja harjoitusavustajiksi (maalimies) aikoville tai jo harjoitusavustajan tehtävissä toimiville. Koiranohjaajina opiskelevat henkilöt toimivat koirineen harjoituskoirakkoina harjoitusavustajiksi opiskeleville, vaikkakin harjoitusavustajaksi tähtäävällä henkilöllä on oltava oma koirakin koulutettavana vähintään kurssin ensimmäisen osan (perusosa) aikana.

Kurssi tarjoaa teoreettisen ja käytännön osaamisen suojelu- ja voimankäyttökoiran koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opintokokonaisuus on jaettu kahteen osaan: perusosaan ja syventävään osaan. Osaamista voi hyödyntää laaja-alaisesti kaikkien eläinlajien ja käytösten kouluttamiseen, vaikka kurssilla keskitytäänkin eritoten tottelevaisuuden ja suojelun C-osan käytöksiin. Harjoitusavustajien opinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi sellaisten tietojen ja taitojen lisääminen, joita tarvitaan koirien saalis- ja puolustuskäyttäytymisen muokkaamisessa turvallisesti ja koirien hyvinvointi huomioon ottaen.

Kurssin lopuksi on loppukoe, joka pitää sisällään sekä teoriaosion että käytännön näytön. Kurssin tehtävät hyväksytysti suorittaneet osallistujat ja loppukokeen läpäisseet saavat todistuksen.

Kokonaisuus pitää sisällään 18 lähipäivää, kolme etäluentoa, sekä runsaasti ohjattua työskentelyä verkkoympäristössä lähipäivien välissä. Kurssin laajuus on yhteensä 25 opintopistettä, mikä vastaa noin 675 opiskelutuntia.

Kurssille osallistuminen edellyttää lajiin sopivan terveen koirayksilön, sekä ohjaajalta halua oppia, opiskella ja harjoitella.  Osallistujilta ei vaadita aikaisempia teoriaopintoja tai kokemusta suojelun kouluttamisesta.

Kurssin sisällöissä on otettu huomioon eläintenhoitajan ammattitutkinto, osaamisalana eläintenkouluttaja. Kurssi toimii valmistavana koulutuksena ammattitutkintoon: opiskelijan mahdollisesti hakeutuessa myöhemmin suorittamaan ammattitutkintoa, kurssin opinnot voi lukea hyväksi osaamista arvioitaessa (tämä arvioidaan oppilas- ja oppilaitoskohtaisesti).

Oletko ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja tai suorittanut Eläinkoulutuskeskuksen perusopintojen modulit 1 ja 2?
Voit osallistua suoraan syventävään osaan.

Tällä hetkellä ei alkavia opintoja.

Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy