Logo

Koulutusohjelmat - Kouluttajan täydellinen työkalupakki

Koulutusohjelmien tavoitteena on tarjota kokonaisvaltainen käsitys eläinten kouluttamisen teoriasta ja teorian soveltamisesta käytäntöön. Koulutusohjelmissamme opiskellaan noin 6-18 kuukauden jaksoissa kokonaisuuden rakentuessa 2-10 opintopisteen laajuisista moduleista.

Modulirakenne mahdollistaa yksilöllisen opintosuunnitelman sekä sisällön että suoritusaikataulun ja -järjestyksen osalta. Modulit on lisäksi suunniteltu niin, että jokainen opiskelija voi valita sisällöllisesti itseään parhaiten palvelevan kokonaisuuden. Opiskelijat saavat todistuksen suorittamistaan opintojaksoista.

Koulutusohjelmamme on rakennettu alan virallisen ammatillisen perustutkinnon (eläintenhoitaja, osaamisalana eläintenkouluttaja) tutkintovaatimukset huomioiden.

Koulutus koostuu kahdesta tasosta, jotka voi suorittaa joko kokonaan tai soveltuvin osin. Perusopinnot ovat kaikille yhteiset ja näiden jälkeen on osaamistaan mahdollista syventää ongelmakoirakouluttajaksi tai erikoisetsintäkoirien kouluttamiseen.

 


Perusopintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka koostuu kolmesta opintojaksosta:

Moduli 1: Eläinten oppiminen ja kouluttaminen (10 op)
Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee eläinten oppimisen ja kouluttamisen perusperiaatteet. Moduli antaa koulutukselliset työkalut minkä tahansa eläinlajin käyttäytymisen muokkaamiseen positiivisen vahvistamisen avulla.

Moduli 2: Koiran laji- ja rotutyypillinen käyttäytyminen (3 op)
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää kesykoiran lajityypillistä käyttäytymistä ja kommunikaatiota.

Moduli 3: Asiakaspalvelu asiakkaan ohjaamisena (2 op)
Opintojaksolla tarkastellaan eläinkouluttajan ja eläimen ohjaajan kohtaamista ja vuorovaikutusta oppimis- ja opettamistapahtumana. Moduli tarjoaa valmiuksia ohjaus- ja opetustyöhön.

HUOM! Kokonaispaketin ostajat saavat -10 % alennuksen!

 

Ongelmakoirakouluttajan syventävien opintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka jakaantuu kolmeen opintojaksoon:

Moduli 4 - Käytöshäiriöiden anatomia (2 op)
Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee koiran lajityypilliset perustarpeet ja niiden vaikutukset koiran käyttäytymiseen ja käytösongelmien syntymekanismeihin.

Moduli 5 - Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (6 op)
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää erilaisten käytösongelmien syntymekanismit, sekä niihin liittyvät fysiologiset vaikutukset. Hän osaa myös muokata ongelmallista käyttäytymistä eri keinoin.

Moduli 6 - Asiakaspalvelu ja hoitosuunnitelman tekeminen (7 op)
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tehdä yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman, jossa huomioidaan koulutuksellisten kysymysten lisäksi myös muut hoidon onnistumisen kannalta oleelliset tekijät.

VAADITUT AIEMMAT OPINNOT:
Syventävien opintojen pohjakoulutusvaatimuksena ovat joko Eläinkoulutuskeskuksen omat perusopinnot (15 op) tai eläintenhoitajan (osaamisalan eläintenkouluttaja) ammattitutkinnon suorittaminen.

HUOM! Kokonaispaketin ostajat saavat -10 % alennuksen!

 

Opintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka jakaantuu viiteen opintojaksoon:

Moduli 4 - Oppimispsykologian syventävä osuus (4 op)
Opintojakson aikana syvennetään oppimispsykologian hallintaa hajutyöskentelyn näkökulmasta.

Moduli 5 - Hajutyöskentelyn perusteet (2 op)
Modulin aikana perehdytään koiran hajuaistin anatomiaan ja fysiologiaan, sekä yleisesti hajujen ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen.

Moduli 6 - Hajuerottelu/-tunnistus, sekä etsintätyö ja ilmaisu (6 op)
Modulin aikana opiskelija tutustuu hajuerottelun/-tunnistuksen perusperiaatteisiin ja harjoittelee hajuerottelun/-tunnistuksen kouluttamisen hajuradalla. Modulin aikana tarkastellaan ja harjoitellaan myös etsintätyön kouluttamista.

Moduli 7 - Tutustuminen hajutyöskentelyn eri sovelluksiin (1 op)
Modulin aikana tutustutaan hajutyöskentelyn eri sovelluksiin, kuten home-, etsintä- ja huumekoirien kouluttamiseen.

Moduli 8 - Käytännön harjoittelu / työelämään tutustuminen (2 op)
Erikoistumisosan lopuksi opiskelija seuraa valitsemansa hajutyöskentelyä harjoittavan henkilön työtä ja mahdollisuuksien mukaan suorittaa työharjoittelun kaltaista harjoittelua seurannan ohessa. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi ohjata asiakkaita hajutyöskentelytehtäviin.

VAADITUT AIEMMAT OPINNOT:
Syventävien opintojen pohjakoulutusvaatimuksena ovat joko Eläinkoulutuskeskuksen omat perusopinnot (15 op) tai eläintenhoitajan (osaamisalan eläintenkouluttaja) ammattitutkinnon suorittaminen.

HUOM! Kokonaispaketin ostajat saavat -10% alennuksen!

 

Eläintenhoitajan ammattitutkinto, osaamisalana eläintenkouluttaja on ammatillinen perustutkinto, joka on mahdollista suorittaa vain näyttötutkintona. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suoritustapa, jossa tiedot ja taidot osoitetaan työelämään sijoittuvissa tutkintotilaisuuksissa.

Nykyisessä näyttötutkintojärjestelmässä osaamista arvioidaan työssä/työpaikalla ja riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittaja hankkinut tietonsa ja taitonsa työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. Näin ollen hyväksytään se tosiasia, että ammattitaitoa voi synnyttää ja kehittää eri tavoin, eikä sitä synny vain virallisissa ammattioppilaitoksissa. Läpikantava ajatus nykyisessä näyttötutkintojärjestelmässä onkin se, että työelämästä irrallaan olevista kouluista ja oppilaitoksista ei voi pullauttaa ulos ammattilaisia. Sen sijaan kysymys on pitkästä prosessista, jossa vuorottelevat sekä teoriatiedon haltuun ottaminen että runsas käytännön harjoittelu kentällä ja työelämässä, työssä oppiminen.

Ammattitaidon arvioinnin ja opintojen pohjana toimivat tutkinnon perusteet, jossa vaadittava ammattitaito on pilkottu pienempiin osaamisalueisiin. Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään ammattioppilaitoksessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon hänen aikaisempi osaamisensa suhteessa tutkinnon perusteisiin.  Toisin sanoen valmistavaan koulutukseen osallistumisen tarve räätälöidään opiskelijakohtaisesti.

Eläintenhoitajan ammattitutkinto koostuu kolmesta osasta, joista eläinten kouluttamisen osaamisalaan kuuluu kaksi pakollista tutkinnon osaa:

* Eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

* Aiakaspalvelu eläinten kouluttamisessa

Kolmantena, tutkinnon valinnaisena osana voi suorittaa toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan lukuun ottamatta toisen osaamisalan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot -tutkinnon osaa.

Näihin eri osien tarkempiin sisältöihin kannattaa tutustua tutkinnon perusteista.

Eläintenhoitajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet suoritetaan ammatillisten oppilaitosten piirissä. Vain osalla oppilaitoksista on järjestämisoikeudet eläintenkouluttajan osaamisalaan. Nämä oppilaitokset löydät esimerkiksi Suomen Eläintenkouluttajat ry:n sivuilta.

Eläinkoulutuskeskuksen koulutusohjelmien perusopintokokonaisuus on sisällöltään sellainen, että se kattaa osan tutkinnon perusteista osasta 1 (Eläinten kouluttaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen) ja osan 2 (Asiakaspalvelu eläinten kouluttamisessa) kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta vierasta kieltä.

Eläinkoulutuskeskuksessa opiskelijat saavat laadullisen arvioinnin, eli opinnoista kirjoitetaan sekä sanallinen arvio että annetaan numeerinen arvosana. Tämä arviointidokumentti toimii oivallisena opintojen henkilökohtaistamisen apuvälineenä, jos opiskelija hakeutuu myöhemmin ammattioppilaitokseen opiskelemaan. Kurssimme ovat siis erinomainen väylä ammattitaidon ensiaskelten hankinnassa. Runsaasti käytännön kokemusta omaaville se on jo konkreettisempi askel kohti näyttöjä.

Järjestämämme koulutuksen korkea laatu muodostuu opetusalan ammattilaisten ja sisällön osaajien yhteistyöstä. Sisällöllisesti koulutusohjelmat nojautuvat eri tieteenalojen nykyaikaisiin näkemyksiin.

Koulutuksemme ovat aikuiselle oppijalle suunniteltuja. Käytännössä tämä tarkoittaa monimuoto-opiskelua, joka koostuu viikonloppuihin sijoittuvasta lähiopetuksesta ja itsenäisestä verkossa työskentelystä sekä ryhmissä, pareittain tai yksilötyönä suoritettavista harjoituksista ja tehtävistä. Koulutuksia on mahdollista suorittaa työn tai muiden opintojen ohessa. Ohjaamme oppijat kriittiseen ja ongelmakeskeiseen oppimiseen, jonka lähtökohtana ovat oppijan aikaisemmat tiedot ja kokemukset.

Koulutustemme tärkeimpänä tavoitteena on tarjota laaja-alaista ymmärrystä aiheesta kokonaisuutena. Tällöin tieto on sekä kokonaisvaltaisesti ymmärrettävää että helposti käytäntöön ja uusiin tilanteisiin sovellettavissa.


Verkkojaksojen tekniset vaatimukset

Verkko-opinnot järjestetään tavallisen internet-selaimen kautta käytettävässä Eläinkoulutuskeskuksen verkkoympäristössä, joka on suljettu ulkopuolisilta. Teknisesti verkossa opiskelu ei aseta erityisvaatimuksia - internet-yhteys ja perustason atk-taidot riittävät hyvin.

Verkkojaksoilla kurssin asioita käydään opettajien johdolla läpi kirjallisesti keskustellen sekä soveltavia harjoituksia ja analyysitehtäviä tehden. Etäisyydestä huolimatta verkkotyöskentely on aina ohjattua, ei itseopiskelua. Verkossa suoritettavat tehtävät ja keskusteluihin osallistumisen voi itse vapaasti aikatauluttaa. Kaikkien kurssilaisten yhtäaikainen läsnäolo verkossa tiettynä ajankohtana ei ole tarpeen.

K: Kuinka paljon aikaa koulutusohjelmissa opiskeluun joutuu käyttämään viikottain? Onnistuuko opiskelu työn ohella?

V: Koulutusohjelmien ja niiden sisältämien yksittäisten opintojaksojen laajuus on määritelty opintopisteinä. Opintopiste on yleisesti käytetty määre, jossa 1 op vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Opintojen rakenne on suunniteltu niin, että osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa myös työssä käyville tai samaan aikaan muualla opiskeleville

K: Mitä tarkalleen ottaen on käyttäytymistiede, johon koulutusohjelmat pohjautuvat?

V: Eläinten käyttäytymistä ja oppimista on tutkittu laajassa mittakaavassa 1900-luvun alkuvuosista lähtien. Kaksi käyttäytymistutkimuksen pääsuuntausta ovat olleet behaviorismi ja etologia. Behaviorismi tarkastelee käyttäytymistä ärsyke-reaktio -malleina, kun taas etologia on kiinnostunut eläinten vaisto- ja viettitoimintojen merkityksestä käyttäytymiseen ja oppimiseen. Moderni tiede yhdistää nämä mallit toisiaan täydentävinä. Sekä tehokkuus että eläinten hyvinvointi yhdistyvät positiiviseen vahvistamiseen perustuvassa, nykyaikaisessa näkemyksessä.

K: Voinko osallistua koulutusohjelmiin, vaikka minulla ei ole aiempaa kokemusta koirien tai muiden eläinten kouluttamisesta?

V: Jokaista opiskelijaa ohjataan tämän aikaisemmista tiedoista ja taidoista käsin. Koulutuksiin voivat osallistua sekä täysin kokemattomat, että pitkänkin kokemuksen koirien parissa työskentelystä omaavat henkilöt.

K: Kelpaavatko Eläinkoulutuskeskuksessa suoritetut opintojaksot osaksi muita tutkintoja?

V: Varmista asia omasta oppilaitoksestasi.

K: Kaikkien lähiopetuspäivien kohdalla ei ole mainittu luennoitsijoita, ketkä luentoja pitävät?

V: Lähiopetuspäivät koostuvat paljon muustakin kuin luennoista. Käytämme joidenkin opintojaksojen kohdalla ulkopuolisia asiantuntijoita luennoitsijoina antaaksemme erilaisia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin. Perusteoria ei kuitenkaan perustu kenenkään yksittäisen luennoitsijan näkemyksiin, vaan on yhtä hyvin opiskeltavissa kirjallisuuden ja muun oheismateriaalin kautta.

K: Kuinka paljon opiskelijoita koulutusohjelmiin otetaan? Onko opettajilla varmasti aikaa jokaiselle?

V: Koulutuksiin otetaan tapauksesta riippuen n. 16-32 opiskelijaa. Opiskelijat on aina jaettu noin 8 hengen ryhmiin, joista jokaisella on oma tutor opintojen tukena. Kaikki opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta n. 3-5 kertaa viikossa koko koulutuksen ajan.

K: En löytänyt koulutusten tiedoista viimeistä ilmoittautumispäivää. Koska paikka on viimeistään varattava?

V: Koulutuksissa ei ole viimeistä ilmoittautumispäivää, mutta opiskelupaikkoja on aina rajoitetusti. Koulutukset siis täyttyvät sitä mukaan, kun paikat myydään loppuun.

K: Saako opintojen suorittamisesta todistuksen?

V: Kyllä. Jokainen vähintään perusopinnot (15 op) hyväksytysti suorittanut opiskelija saa todistuksen opintosuorituksistaan. Todistuksen ohessa on liitteenä myös varsinainen opintosuoritusote, josta käyvät ilmi suoritetut opintojaksot arvosanoineen.

Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy