Usein kysyttyä koulutusohjelmista

K: Kuinka paljon aikaa koulutusohjelmissa opiskeluun joutuu käyttämään viikottain? Onnistuuko opiskelu työn ohella?

V: Koulutusohjelmien ja niiden sisältämien yksittäisten opintojaksojen laajuus on määritelty opintopisteinä. Opintopiste on yleisesti käytetty määre, jossa 1 op vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Opintojen rakenne on suunniteltu niin, että osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa myös työssä käyville tai samaan aikaan muualla opiskeleville

K: Mitä tarkalleen ottaen on käyttäytymistiede, johon koulutusohjelmat pohjautuvat?

V: Eläinten käyttäytymistä ja oppimista on tutkittu laajassa mittakaavassa 1900-luvun alkuvuosista lähtien. Kaksi käyttäytymistutkimuksen pääsuuntausta ovat olleet behaviorismi ja etologia. Behaviorismi tarkastelee käyttäytymistä ärsyke-reaktio -malleina, kun taas etologia on kiinnostunut eläinten vaisto- ja viettitoimintojen merkityksestä käyttäytymiseen ja oppimiseen. Moderni tiede yhdistää nämä mallit toisiaan täydentävinä. Sekä tehokkuus että eläinten hyvinvointi yhdistyvät positiiviseen vahvistamiseen perustuvassa, nykyaikaisessa näkemyksessä.

K: Voinko osallistua koulutusohjelmiin, vaikka minulla ei ole aiempaa kokemusta koirien tai muiden eläinten kouluttamisesta?

V: Koska opinnoissamme asioita tarkastellaan tiedenäkökulmasta ja kunkin osallistujan aikaisemmista tiedoista ja taidoista käsin, ennakkotaidoilla ei ole merkitystä. Koulutuksiin voivat osallistua sekä täysin kokemattomat, että pitkänkin kokemuksen koirien parissa työskentelystä omaavat henkilöt.

K: Kelpaavatko Eläinkoulutuskeskuksessa suoritetut opintojaksot osaksi muita tutkintoja?

V: Varmista asia omasta oppilaitoksestasi.

K: Kaikkien lähiopetuspäivien kohdalla ei ole mainittu luennoitsijoita, ketkä luentoja pitävät?

V: Lähiopetuspäivät koostuvat paljon muustakin kuin luennoista. Käytämme joidenkin opintojaksojen kohdalla ulkopuolisia asiantuntijoita luennoitsijoina antaaksemme erilaisia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin. Perusteoria ei kuitenkaan perustu kenenkään yksittäisen luennoitsijan näkemyksiin, vaan on yhtä hyvin opiskeltavissa kirjallisuuden ja muun oheismateriaalin kautta.

K: Kuinka paljon opiskelijoita koulutusohjelmiin otetaan? Onko opettajilla varmasti aikaa jokaiselle?

V: Koulutuksiin otetaan tapauksesta riippuen n. 16-32 opiskelijaa. Opiskelijat on aina jaettu noin 8 hengen ryhmiin, joista jokaisella on oma tutor opintojen tukena. Kaikki opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta n. 3-5 kertaa viikossa koko koulutuksen ajan.

K: En löytänyt koulutusten tiedoista viimeistä ilmoittautumispäivää. Koska paikka on viimeistään varattava?

V: Koulutuksissa ei ole viimeistä ilmoittautumispäivää, mutta opiskelupaikkoja on aina rajoitetusti. Koulutukset siis täyttyvät sitä mukaan, kun paikat myydään loppuun.

K: Saako opintojen suorittamisesta todistuksen?

V: Kyllä. Jokainen vähintään perusopinnot (15 op) hyväksytysti suorittanut opiskelija saa todistuksen opintosuorituksistaan. Todistuksen ohessa on liitteenä myös varsinainen opintosuoritusote, josta käyvät ilmi suoritetut opintojaksot arvosanoineen.