Eläintenkouluttaja on ammatti

Eläintenhoitajan ammattitutkinto, osaamisalana eläintenkouluttaja on ammatillinen perustutkinto, joka on mahdollista suorittaa vain näyttötutkintona. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suoritustapa, jossa tiedot ja taidot osoitetaan työelämään sijoittuvissa tutkintotilaisuuksissa.

Nykyisessä näyttötutkintojärjestelmässä osaamista arvioidaan riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittaja hankkinut tietonsa ja taitonsa työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. Näin ollen hyväksytään se tosiasia, että ammattitaitoa voi synnyttää ja kehittää eri tavoin, eikä sitä synny vain virallisissa oppilaitoksissa. Läpikantava ajatus nykyisessä näyttötutkintojärjestelmässä onkin se, että työelämästä irrallaan olevista kouluista ja oppilaitoksista ei voi pullauttaa ulos ammattilaisia. Sen sijaan kysymys on pitkästä prosessista, jossa vuorottelevat sekä teoriatiedon haltuun ottaminen että runsas käytännön harjoittelu kentällä ja työelämässä, työssä oppiminen.

Ammattitaidon arvioinnin ja opintojen pohjana toimivat tutkinnon perusteet, jossa vaadittava ammattitaito on pilkottu pienempiin osaamisalueisiin. Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon hänen aikaisempi osaamisensa suhteessa tutkinnon perusteisiin.  Toisin sanoen valmistavaan koulutukseen osallistumisen tarve räätälöidään opiskelijakohtaisesti.

Eläintenhoitajan ammattitutkinto koostuu kolmesta osasta, joista eläinten kouluttamisen osaamisalaan kuuluu kaksi pakollista tutkinnon osaa:

3.16 Eläinten hoito ja kouluttaminen

3.17 Eläintenkouluttajan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot

Kolmantena, tutkinnon valinnaisena osana voi suorittaa toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan lukuun ottamatta toisen osaamisalan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot -tutkinnon osaa.

Näihin eri osien tarkempiin sisältöihin kannattaa tutustua tutkinnon perusteista.

Eläintenhoitajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet suoritetaan ammatillisten oppilaitosten piirissä, ja vain osalla oppilaitoksista on järjestämisoikeudet eläintenkouluttajan osaamisalaan. Nämä oppilaitokset löydät esimerkiksi Suomen Eläintenkouluttajat ry:n sivuilta: http://www.elaintenkouluttajat.com/tutkinto/

Eläinkoulutuskeskuksen koulutusohjelmien perusopintokokonaisuus on sisällöltään sellainen, että se kattaa osan tutkinnon perusteista osasta 1 (Eläinten tuntemus ja koulutus) ja osan 2 (Asiakaspalvelu ja viestintä) kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta vierasta kieltä.

Eläinkoulutuskeskuksessa opiskelijat saavat laadullisen arvioinnin, eli opinnoista kirjoitetaan sekä sanallinen arvio että annetaan numeerinen arvosana. Tämä arviointidokumentti toimii näyttötutkintojen yhteydessä oivallisena opintojen henkilökohtaistamisen apuvälineenä. Kurssimme ovat siis erinomainen väylä ammattitaidon ensiaskelten hankinnassa. Runsaasti käytännön kokemusta omaaville se on jo konkreettisempi askel kohti tutkintotilaisuuksia.

 

Lisätietoja:

» www.nayttotutkinnot.fi (yleistä näyttötutkintojärjestelmästä)

» http://www.oph.fi/download/144323_Elaintenhoitajan_at_2012.pdf (eläintenhoitajan ammattitutkinnon perusteet)